Rewitalizacja w przestrzeni miejskiej Rawicza z ponad 11 mln dotacji

Na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego podjętych 23 maja 2019r. oraz 16 stycznia 2020r. Gmina Rawicz otrzyma pełną kwotę wnioskowanego dofinansowania na realizację projektu: "Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3". Całkowita szacowana wartość zadania wnioskowanego w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 to: 20.859.865,21zł, natomiast przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 11.222.376,18zł.

 

 

Małe Kino Społecznościowe w Gminie Rawicz

Dnia 29 stycznia 2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował listę projektów po ocenie merytorycznej złożonych w konkursie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w Poddziałaniu 4.4.1: "Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu". Na pierwszym miejscu listy rankingowej, z liczbą 41pkt. na 45 pkt. możliwych do uzyskania, uplasował się wniosek złożony przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski pt. "Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego".

Dofinansowanie 17,5 mln zł na budowę infrastruktury rowerowej

 

Dnia 5 października 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014‑2020.

Otwarcie sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

We wtorek 11 września oficjalnie oddano do użytku nowy obiekt sportowy w gminie Rawicz. Zaproszenie Burmistrza Grzegorza Kubika i Dyrektor Justyny Szajerki przyjęło wielu wspaniałych gości, m.in. Anita Włodarczyk.

Dofinansowanie projektu pt.: "Rawicka akademia wiedzy i umiejętności"

Pragniemy poinformować, iż Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie projektu pt.: „Rawicka akademia wiedzy i umiejętności”.

ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI W BUDYNKACH OŚWIATOWYCH GMINY RAWICZ

 

Zakończyła się realizacja 2 ważnych  projektów:

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz” oraz „ Rozbudowa,  nadbudowa i  przebudowa  budynku gminy Rawicz przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawicz wraz ze zmianą funkcji części pomieszczeń na przedszkole” współfinansowanychz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Gmina Rawicz w marcu 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w szkołach podstawowych w ramach "Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej". W lipcu projekt został rozpatrzony pozytywnie.

W Szkole Podstawowej nr 3 w Rawiczu projekt przewiduje m.in przemurowanie kominów, wzmocnienie więźby dachowej, wymianę łacenia, wymianę pokrycia dachu sali gimnastycznej, obróbkę blacharską dachu i montaż rynien i instalacji odgromowej. Ponadto  zostanie wykonany remont sali gimnastycznej i niezbędnego zaplecza - przebieralni, toalet, zaplecza, kantorka nauczycieli. Zostanie wymieniony i wycyklinowany parkiet, wymienione 29 okien, pomalowana elewacja i wnętrza budynku. Wartość inwestycji to 600 000,00zł; dotacja MSiT - 198 000,00 zł.

Projekt budowy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu otrzymał już wsparcie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-20 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Sportu i Turystyki postanowiło dofinansować część wkładu własnego Gminy Rawicz do dofinansowanej już inwestycji ze środków europejskich. Przeznaczenie  przyznanej przez Ministerstwo dotacji obejmuje budowę części sportowej obiektu tj. sali gimnastycznej wraz z niezbędnym zapleczem szatniowo - sanitarnym i pomieszczeniami gospodarczo - magazynowymi. Całkowita wartość inwestycji objętej wsparciem to 5 942 752,00 zł, a dotacja MSIT - 1 961 108,00 zł.

 

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 "Aktywna integracja – projekty konkursowe" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Weź udział w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - zdobądź fundusze unijne na pomoc.

Będzie nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu

 

Dnia 28 czerwca 2017 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i Gminą Rawicz została podpisana umowa dofinansowania projektu "Budowa sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz rozbudowa łącznika przy Szkole Podstawowej nr 4 w Rawiczu" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w Poddziałaniu 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej.

Zadanie obejmuje budowę obiektu o następujących parametrach: wymiary boiska sali: 18,5 x 36 m, kubatura 17645,84 m³, powierzchnia zabudowy 1898,23 m², pow. użytkowa 2177,26 m². W obiekcie znajdą się laboratoria międzyszkolne: pracownia fizyczna, chemiczna i planetarium wraz z wyposażeniem.

Partnerem Gminy Rawicz w tym  przedsięwzięciu jest Powiat Rawicki, który z udziałem kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Przyrodniczo - Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie przeprowadzi testy wiedzy teoretycznej wśród uczniów odbywających zajęcia w salach laboratoryjnych. Wynikiem tej współpracy będzie raport wraz z rekomendacjami dla nauczania przedmiotów matematyczno - przyrodniczych na poziomie szkoły podstawowej wraz z ukierunkowaniem na kontynuację kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Porozumienie o partnerstwie podpisane przez Gminę Rawicz z: Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym "Kadet", Uczniowskim Pływackim Klubem Sportowym "Wodnik" oraz Klubem Piłkarskim "Rawia" Rawicz pozwoli na przeprowadzenie testów sprawnościowych wśród kandydatów na uczniów do klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu. Wyniki pomiarów testów sprawnościowych będą podstawą optymalizacji wykorzystania sali gimnastycznej na potrzeby organizacji zajęć z wychowania fizycznego pod kątem profesjonalnego uprawiania sportu przez uczniów Szkoły.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 636 352,06 zł, a współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3 999 086,09 zł. Inwestycja zostanie zakończona w 2018 r.

Projekt będzie realizowany łącznie z zadaniem "Rawicka akademia wiedzy i umiejętności" dla którego Gmina Rawicz uzyskała dofinansowanie w Poddziałaniu 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Termomodernizacja gminnych obiektów oświatowych z dotacją UE

 
Na podstawie umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Rawicz zawartej 31 stycznia 2017 r. Gmina Rawicz otrzyma 3.908.877,87 zł dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+ działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,  na przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rawicz" o całkowitej wartości 4.708.653,54 zł. Projekt obejmuje następujący zakres:
 
1. Budynek Szkoły Podstawowej nr 5 im. Karola Kurpińskiego w Rawiczu - Sarnowie, ul. Szkolna 3: docieplenie ścian i stropodachu, wymiana części okien, montaż pompy ciepła, modernizacja układu ciepłej wody użytkowej, modernizacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja) w części pomieszczeń.
 
2. Budynek Przedszkola nr 3 im. Krasnala Hałabały w Rawiczu, ul. Armii Krajowej 7: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, montaż nowego zasobnika ciepłej wody użytkowej, wymiana okien, modernizacja centralnego ogrzewania i kotłowni, instalacja automatyki pogodowej.
 
3. Budynek projektowanego przedszkola przy ul. Sarnowskiej 9a w Rawiczu: docieplenie ścian i stropodachu, wymiana drzwi i okien, montaż pompy ciepła, modernizacja centralnego ogrzewania, instalacja automatyki pogodowej.
 
Inwestycja zostanie zrealizowana w 2017 r. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz ochrona środowiska atmosferycznego poprzez wyeliminowanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Efektem projektu będzie: zmodernizowanie pod względem energetycznym trzech budynków oświatowych w Gminie Rawicz, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii i zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
DO GÓRY