Instalacje fotowoltaiczne na budynkach świetlic wiejskich

 

Na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim Gmina Rawicz stała się beneficjentem kolejnych środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Gościnna Wielkopolska" w Pępowie. Projekt: "Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąkta i Załęcze, gmina Rawicz" umożliwi wykonanie instalacji fotowoltaicznych o mocy około 9,9kWp każda wraz z okablowaniem oraz podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej. Wykonanie tej inwestycji, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, ma się zakończyć jeszcze w 2020 r. Szacowana wartość zadania to około 200.000,00 zł. Przyznane dofinansowanie to 95.258,00 zł.

 

 

Zakończyły się prace melioracyjne przy stawach w Szymanowie i Sierakowie

 
Dnia 16.05.2019 r. nastąpił odbiór prac związanych z odnowieniem stawu w Szymanowie oraz rowów melioracyjnych w Szymanowie i Izbicach, natomiast 01.10.2019 r. odebrano prace związane z oczyszczeniem i umocnieniem skarp przy stawie w Sierakowie. 
Dodatkowo zagospodarowano także teren przyległy. Przy stawie w Szymanowie stanęły 2 ławki oraz 1 stojak dla rowerów, a przy stawie w Sierakowie 6 ławek i 1 stojak dla rowerów. Ponadto wykonywano nasadzenia 24 drzewek miododajnej lipy drobnolistnej w Szymanowie.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gościnna Wielkopolska" w siedzibą w Pępowie.

Zakończyły się prace melioracyjne przy stawach w Łaszczynie oraz Sarnówce.

   

 

17 października nastąpił odbiór prac związanych z oczyszczeniem i umocnieniem skarp przy trzech stawach w Łaszczynie oraz odmuleniem rowów w obrębie ewidencyjnym Sarnówka o łącznej długości 2,165 km. Przy stawach stanęły 4 ławki oraz stojak dla rowerów. Wykonywanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 70 drzewek miododajnej lipy drobnolistnej w Żołędnicy, Łaszczynie i Sarnówce oraz 24 drzewek w Szymanowie zakończy się w październiku. Na drugą połowę 2019 roku przewidziane jest kompleksowe czyszczenie kąpieliska w Sierakowie oraz stawu w Szymanowie. Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Gościnna Wielkopolska" w siedzibą w Pępowie.

 

 

 

 

Dnia 27 listopada 2017 r. na podstawie podpisanych umów z Województwem Wielkopolskim, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Gmina Rawicz stała się beneficjentem kolejnych środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Projekt: "Odnowa zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Łaszczyn, Sarnówka i Żołędnica, gmina Rawicz" umożliwi odnowę 3 stawów w Łaszczynie, odmulenie 2,165km rowów w obrębie ewidencyjnym Sarnówka oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 70 drzewek gatunku miododajnego lipa drobnolistna w Żołędnicy, Łaszczynie i Sarnówce. Zadanie zostanie zakończone w październiku 2018 r. Całkowita wartość projektu: 155.987,44 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich: 99.254,00 zł. Z kolei projekt: "Odnowa zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w miejscowościach: Izbice, Sierakowo i Szymanowo, gmina Rawicz" umożliwi odnowę stawu nr 3 - kąpieliska w Sierakowie, odmulenie 0,885km rowów w obrębie ewidencyjnym Izbice oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych 24 drzewek gatunku miododajnego lipa drobnolistna w Szymanowie. Zadanie zostanie zakończone w czerwcu 2018 r. Całkowita wartość projektu: 184.110,39 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich: 117.149,00 zł.

 

 

Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej

Dnia 14.09.2017r. zostały odebrane roboty budowlane prowadzone w ramach zadania "Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej". Wykonawcą robót była firma STRABAG Sp. z o.o, która  realizowała zadanie w okresie od 12.01.2017r do 31.07.2017r., za kwotę  łączną 2.057.032,33 zł.
Inwestycja obejmowała  między innymi przebudowę nawierzchni ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim, aż do miejscowości Przywsie - Gmina Żmigród  o długości 0,9km, budowę chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę skrzyżowań z ul. Rawicką, byłą drogą krajową w kierunku Rawicza i ul. Ślusarską. W ramach niniejszego zadania Gmina Rawicz podpisała porozumienia w sprawie współpracy z Gminą Żmigród oraz Powiatem Rawickim. Gmina Żmigród pokryła koszty robót prowadzonych na swoich działkach tj. 142.198,16 zł brutto , a Powiat Rawicki przekaże Gminie Rawicz dotację w kwocie 20.000,00 zł. Inwestycja jest dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

Wykonawca wybrany. Trwają prace na ul. Wrocławskiej

 

Dnia 29.12.2016 r. Gmina Rawicz podpisała umowę z Wykonawcą przebudowy ul. Wrocławskiej firmą STRABAG Sp. z o.o.  

Natomiast dnia 12.01.2017 r. nastąpiło przekazanie placu budowy i Wykonawca rozpoczął prace.

Termin wykonania inwestycji to 29.09.2017 r.

Ulica Wrocławska w Dębnie Polskim zostanie przebudowana

   

 

Dnia 23 sierpnia 2016r. Gmina Rawicz podpisała umowę o przyznanie  pomocy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Wrocławskiej w Dębnie Polskim wraz z budową infrastruktury technicznej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana nawierzchnia jezdni w ul. Wrocławskiej, w Dębnie Polskim  na odcinku od drogi powiatowej -  ul. Rawickiej 5501P gm. Rawicz do drogi gminnej 102915D gm. Żmigród w miejscowości Przywsie wraz z budową zjazdów do posesji, odwodnienia i kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Powstanie ścieżka pieszo-rowerowa oraz sieć teletechniczna z uwzględnieniem światłowodu, zostanie postawione nowe oznakowanie.

W celu realizacji projektu Gmina Rawicz podpisała umowy partnerskie dotyczące współfinansowania zadania przez Powiat Rawicki i Gminę Żmigród.

Celem projektu jest poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarze wiejskim poprzez polepszenie nawierzchni drogi na odcinku około 0,9km oraz skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej - remizy strażackiej i świetlicy wiejskiej, a także do drogi powiatowej - ul. Rawickiej.

Szacowany koszt inwestycji to 2.653.230,95zł, z czego tym dofinansowanie wyniesie 1.329.330,00zł.

DO GÓRY