Przebudowa drogi w Konarzewie

W maju 2020 r. Gmina Rawicz podpisała z Wojewodą Wielkopolskim umowę o dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 810643P w Konarzewie wraz z kanalizacją deszczową" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całkowita zadania wynosi 1.471.628,03 zł, z czego dotacja wyniesie 882.976,81 zł. W ramach zadania zostanie przebudowane 500m drogi w Konarzewie w kierunku Dąbrówki, ok.332m chodnika, zostanie wykonane odwodnienie kanalizacji deszczowej, przebudowany przystanek autobusowy oraz skrzyżowanie z drogą powiatową. Wykonawcą inwestycji jest firma Krzysztof Rogala Usługi Sprzętem Budowlanym z Sobiałkowa. Inwestycja potrwa do końca pażdziernika 2020 r.

 

Przebudowa ulicy Rolniczej w Rawiczu - etap II

Inwestycja o wartości 936.674,77 zł obejmująca przebudowę dwóch odcinków drogi biegnących od skrzyżowania z ulicą Westerplatte do ul. Przyjemskiego otrzymała dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 562.004,00 zł. 
W drugim etapie przebudowy ulicy na pierwszym odcinku o długości 203m od ul. Przyjemskiego do ul. Westerplatte zostaną wybudowane nowe miejsca parkingowe pod kątem 60 stopni po obu stronach jezdni i dwa przejścia dla pieszych, natomiast na drugim odcinku o długości 211m od ul. Westerplatte do ul. Przyjemskiego powstanie ścieżka dla rowerów z kostki betonowej, dwa przejścia dla pieszych i dla rowerzystów. Zostaną wybudowane także nowe chodniki z kostki betonowej i położona nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego. Zadanie zostanie zrealizowane w 2020 r.

Drugi etap budowy drogi w Żylicach

Droga gminna w Żylicach zostanie przebudowana na odcinku od Ferm Drobiu Woźniak do końca miejscowości. Zadanie otrzymało po raz drugi dofinansowanie na dokończenie przebudowy w drugim etapie inwestycji. Wartość całkowita inwestycji to 3.299.299,57zł, a przyznane dofinansowanie to 1.977.585,00zł. Na długości około 834m zostanie położona nowa asfaltowa nawierzchnia drogi która zostanie poszerzona do 6,5m. Powstanie także odwodnienie, chodnik i ścieżka rowerowa z kostki betonowej oraz dwie zatoki autobusowe. W celu poprawy bezpieczeństwa zostanie zamontowany próg zwalniający.  Inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 r.

 

 

I etap przebudowy drogi w Żylicach zakończony

Pierwsza część przebudowy drogi gminnej w Żylicach w ramach projektu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz" została zakończona.
W wyniku realizacji zadania przebudowano ok.670 m drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 309 do końca zabudowań przy fermie drobiu Woźniak. Wymieniono całkowicie nawierzchnię jezdni, wykonano ciąg pieszo rowerowy na długości ok. 644 m oraz chodniki po obu stronach jezdni. Powstała również zatoka autobusowa z peronem po lewej stronie od wjazdu do wsi. Ponadto wykonano odwodnienie drogi. Jezdnię wykonano z betonu asfaltowego, natomiast ścieżkę pieszo-rowerową, chodniki oraz zjazdy wykonano z kostki betonowej. Wykonano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym odpowiednie oznakowanie przejść dla pieszych i przejazd dla rowerów.
Powyższe zadanie zostało dofinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego  w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.407.914,00 zł tj. 50 % wartości zadania. Wartość całkowita projektu wyniosła 2.815.829,75 zł brutto.

Droga gminna w Żylicach zostanie rozbudowana

Projekt pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach, gmina Rawicz" złożony przez Gminę Rawicz w konkursie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" na rok 2019 do Wojewody Wielkopolskiego został zatwierdzony do dofinansowania przez Prezesa Rady Ministrów zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja o wartości 2.814.626,75zł uzyska 50% dofinansowanie w kwocie 1.407.313,00zł z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie zostanie zrealizowane na odcinku od wjazdu do miejscowości Żylice od skrzyżowania tej drogi z drogą wojewódzką nr 309: "Droga 36 - Kaczkowo" na długości 668,18m w zakresie istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi wraz z jej poszerzeniem do szerokości 6,5m, poprzez całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni. Powstanie ciąg pieszo-rowerowy na długości 646,18m przebudowywanej drogi, zostaną także wybudowane/ przebudowane chodniki po obu stronach jezdni. Zostanie wybudowana zatoka autobusowa z peronem po lewej stronie od wjazdu do wsi. Przewiduje się wybudowanie kanalizacji deszczowej oraz przebudowanie istniejącej z odprowadzeniem wód do rowu. Po wykonaniu inwestycji droga, zjazdy oraz dojścia do posesji będą posiadać nawierzchnie z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej.

Droga po przebudowie będzie posiadała klasę techniczną L - lokalna o prędkości projektowej 40km/h poza terenem zabudowanym i 30km/h w terenie zabudowanym, kategorii ruchu KR=3 i szerokości  pasa ruchu 3,25m. Zaprojektowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - przejazd dla rowerzystów za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 309; wyspę dzielącą na jezdni oraz znaki aktywne: "Przejście dla pieszych" oraz "Przejście z przejazdem".

 

 

Ulica Bociania w Masłowie zakończona

W listopadzie 2018 r. zakończyła się inwestycja pn.”Rozbudowa ulicy Bocianiej w Masłowie wraz z budową kanalizacji deszczowej” realizowana w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Droga gminna we wsi Dąbrówka przebudowana z udziałem dotacji z budżetu Państwa

W lipcu 2016 r. zakończyła się przebudowa drogi gminnej we wsi Dąbrówka, będąca kontynuacją inwestycji z 2014 r. w wyniku której wybudowano chodnik z kostki betonowej.
Przebudowa od skrzyżowania z drogą wojewódzką Kaczkowo – Korzeńsko (dawna DK nr 5) do końca zabudowań, polegała na położeniu nowej nawierzchni z masy bitumicznej, wymianie wpustów ulicznych, odnowie istniejącego rowu przydrożnego. Postawiono nowe oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Wykonawcą robót było przedsiębiorstwo Drogbud sp. z o.o. z Grabonogu koło Gostynia.
Wartość inwestycji wyniosła 355 092,94 zł. Dofinansowanie z dotacji budżetu Państwa za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego to 177 546,00 zł. Pozostała kwota stanowiła wkład finansowy z budżetu Gminy Rawicz.
Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 810643 we wsi Dąbrówka, gmina Rawicz - etap II" pochodziła z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019" i została wydatkowana w 2016 r. 
 
DO GÓRY