Jest dotacja na kanalizację deszczową w Rawiczu

 

Projekt pod nazwą "Poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Rawicz" o szacowanej wartości  2.380.463,30zł uzyskał dofinansowanie w kwocie 1.645.035,60zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 w ramach Poddziałania 2.1.5 "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich" w konkursie ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zadanie obejmuje budowę  podziemnego żelbetowego zbiornika retencyjnego o pojemności 550m3 na istniejącym systemie kanalizacji deszczowej przy ul. Kadeckiej w Rawiczu, obok Szkoły Podstawowej nr 3. Ponadto zostanie przebudowana sieć kanalizacyjna z wpustami kanalizacyjnymi, przykanalikami, przelewem burzowym i ciągiem studni w ulicach: Wały Generała Jarosława Dąbrowskiego, Wały Tadeusza Kościuszki i Kadeckiej. Zostaną ułożone kable zasilające i rury ochronne. Projekt obejmuje również budowę dwóch przepompowni wód deszczowych tłoczących wodę ze zbiornika retencyjnego wód deszczowych do hydrantu przeciwpożarowego do celów ratowniczo - gaśniczych i podlewania zieleni miejskiej. Po zakończeniu robót zostanie odtworzona nawierzchnia drogi asfaltowej i z kostki brukowej oraz ogrodzenie od strony ul. Kadeckiej. Zadanie będzie wykonane w 2019 roku.

Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

W dniu 14.03.2017 r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu, sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu a Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 18, 64-920 Piła, reprezentowanym przez Pana Marka Borowiaka – Prezesa Zarządu i Pana Wiesława Patelskiego – Wiceprezesa Zarządu. Do postępowania przystąpiły trzy firmy. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Okrzei 18, 64-920 Piła. Wartość oferty wyniosła 99 500,00 zł netto. Wykonanie umowy ma nastąpić do dnia 30.04.2017 r.

 

Natomiast w dniu 11.04.2017 r. podpisana została umowa między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz, reprezentowanym przez Pana Grzegorza Matysiaka –Prezesa Zarządu a Biurem Inwestorskim Janusz Rybka z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław reprezentowanym przez Pana Janusza Rybkę – właściciela. Do postępowania przystąpiło pięć firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z siedzibą przy ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław. Wartość oferty wyniosła 376 000,00 zł netto. Umowa ma zostać zrealizowana do dnia 31.12.2020 r.

Oczyszczalnia ścieków w Rawiczu zostanie przebudowana i rozbudowana

 

Dnia 23 sierpnia 2016r. Gmina Rawicz podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rawiczu w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Beneficjentem i Wnioskodawcą projektu jest Gmina Rawicz, a Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu będzie odpowiedzialny za realizację i wdrożenie przedsięwzięcia.

Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 29.707.653,67 zł, w tym dofinansowanie jakie Gmina Rawicz ma otrzymać z Program Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 wynosi 15.397.259,52 zł.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni obejmuje prace w części mechanicznej i biologicznej oczyszczalni oraz gospodarki osadowej.

 

Celem projektu jest przede wszystkim:

- zwiększenie przepustowości oczyszczalni dla zapewnienie  przyjęcia większej ilości ścieków w okresie intensywnych opadów,

- poprawa oczyszczania ścieków, w szczególności w zakresie redukcji azotu,

- poprawa gospodarowania osadami ściekowymi,

- zmniejszenie całkowitego ładunku zanieczyszczeń.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2020 roku.

 

DO GÓRY