Organizacje kultury

 • Bractwo Kurkowe w Rawiczu

Organizacją kulturalno-sportową o specyficznym charakterze jest Bractwo Kurkowe w Rawiczu. Powstało ono zaledwie w cztery lata po założeniu miasta, 8 sierpnia 1642 roku, na mocy przywileju fundatora i pierwszego dziedzica Rawicza - Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego. Statut bractwa zatwierdził król Władysław IV. Powstaniu organizacji przyświecały funkcje obronne, później nauka strzelania stawała się pretekstem do organizowania imprez rekreacyjno-rozrywkowych. Bractwo Kurkowe, zwane też Strzeleckim, przez cały okres I Rzeczypospolitej cieszyło się poparciem kolejnych dziedziców miasta, którzy potwierdzali nadany przez założyciela Rawicza statut, zatwierdzany następnie przez królów: Jana III Sobieskiego w 1676 roku, Augusta II w 1713 roku, Augusta III w 1758 roku i Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1780 roku. W okresie zaboru pruskiego w 1903 roku, na miejscu drewnianej strzelnicy - dotychczasowej siedziby bractwa - wzniesiono okazały gmach reprezentacyjny na potrzeby kurków (dziś mieści się w nim Dom Kultury). W czasie II wojny światowej Bractwo Kurkowe zlikwidowano, ale niezwłocznie po jej zakończeniu wznowiło ono swą działalność i próbowało jeszcze, chociaż w znacznie skromniejszej formie, funkcjonować. Dopiero w 1948 roku władze komunistyczne zakazały działalności temu stowarzyszeniu, zaś brackie nieruchomości przeszły pod zarząd miasta. W kwietniu 1991 roku odbyło się spotkanie, na którym reaktywowano działalność stowarzyszenia. Bractwo Kurkowe w Rawiczu od 1992 roku jest członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Siedzibą Bractwa Kurkowego jest Dom Kultury w Rawiczu
ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz

tel. (+48 65) 546 1016
fax (+48 65) 545 4169

http://www.bractwo-kurkowe.rawicz.pl

 • Towarzystwo Przyjaciół Rawicza

Myśl o powołaniu TPR zrodziła się w 1982 roku. Część działaczy Rawickiego Towarzystwa Kulturalnego w dniu 28 czerwca 1982 roku powołało do życia Koło Przyjaciół Rawicza. W Zarządzie Koła zasiedli: Leon Nowak - prezes, Karol Kapuciński - zastępca prezesa, Roman Luty - sekretarz, Czesław Bartkowiak - członek, Jan Bonikowski - członek. W dniu 15 czerwca 1985 roku Koło Przyjaciół Rawicza przyjęło obecną nazwę Towarzystwa Przyjaciół Rawicz, a jego pierwszym prezesem został Józef Stasiak, którego od 2002 roku do dziś zastępuje Walerian Stanek. 25 czerwca 2003 roku Towarzystwo zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie w Sądzie Rejestrowym w Poznaniu. Celami Towarzystwa są: pobudzanie i rozwijanie aktywności społecznej mieszkańców miasta, popularyzowanie walorów i osiągnięć miasta i gminy, czynny współudział w pracach nad ustaleniem kierunków rozwoju miasta, pobudzanie aktywności artystycznej i naukowej związanej z miastem, inspirowanie i koordynowanie działań w zakresie lokalnej kultury, sztuki i historii. Towarzystwu Przyjaciół Rawicza przyświeca dewiza "Rawicz - miasto od innych droższe...".

Siedzibą TPR jest Rawicka Biblioteka Publiczna
ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz

tel. (65) 545 20 04
fax (65) 545 41 69 

 • Polski Związek Filatelistów Koło Rawicz
Cel działania to przede wszystkim wspieranie lokalnych filatelistów, upowszechnianie wiedzy o historii filatelistyki. Koło było inicjatorem licznych wystaw oraz publikacji o tematyce filatelistycznej. Swoje spotkania odbywają w Muzeum Ziemi Rawickiej mieszczącym się w Rawickim Ratuszu. Prezesem Koła jest Pan Stefan Skrzypek.
 
Siedzibą Koła jest Muzeum Ziemi Rawickiej
Rynek, 63-900 Rawicz

tel. (65) 545 35 75 

 • Orkiestra Dęta przy Domu Kultury w Rawiczu
ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz
 • Zespół Dziecięcy „Florentynki”
Dębno Polskie 
 • Kabaret „Katarzynki”
Słupia Kapitulna 
 • Chór „Arion” przy Domu Kultury w Rawiczu
ul. Targowa 1 63-900 Rawicz  
 • Koło Śpiewacze im. K. Kurpińskiego w Sarnowie

Rynek 1 Ratusz w Sarnowie  

 • Chór Miriam przy parafii św. A.Boboli w Rawiczu
 • Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego Wisieloki (opisane w dziale Folklor w Rawiczu)
 • Galeria na Piętrze - stowarzyszenie zwykłe
DO GÓRY