Jak napisać poprawnie wniosek?

Co powinien zawierać wniosek? Uwaga po dokonanych zmianach (2015 i 2017) w uchwale termin składania wniosków oraz kryteria oceny zostały zaktualizowane. 

 

Jak do tej pory nie ma określonego wzoru wniosku. Panuje tutaj dowolność jeżeli chodzi o formatowanie, czcionkę i układ wniosku. Należy tylko pamiętać, że wniosek musi zawierać elementy, które pozwolą Burmistrzowi na jego ocenę. Do oceny służy karta oceny, którą można pobrać TUTAJ i sprawdzić ile punktów Państwa wniosek może uzyskać.

 

 

Przede wszystkim dla zapewnienia należytej oceny, wniosek zawierać powinien w szczególności:

 1. Nazwę przedsięwzięcia; (krótka nazwa oddająca chcarakter projektu, np: budowa ścieżki rowerowej w Rawiczu);
 2. Informację o grupie inicjatywnej; (grupa może składać się z minimum 2 osób, w skład grupy mogą wchodzić członkowie rad sołeckich, rad osiedli, rady miasta, członkowie stowarzyszeń oraz poszczególni mieszkańcy danego obszaru objętego projektem. Wszyscy bez wzgledu na pełnione funkcje społeczne, w tym danym przypadku są tylko i wyłącznie członkami grupy inicjatywnej);
 3. Miejsce wykonania zadania; (należy konkretnie wskazać miejsce realizacji zadania - ulicę, dzielnicę, wieś);
 4. Formę własności nieruchomości, na której przedsięwzięcie będzie realizowane; (np: własność Gminy Rawicz. Należy pamiętać, że projekty przede wszystkim przeprowadzane są na terenach należących do Gminy Rawicz. W przypadku kiedy teren jest własnością innego podmiotu, do wniosku należy dołączyć deklarację właściciela terenu lub obiektu dotyczącą zgody na realizację danej inicjatywy i oddanie terenu w użytkowanie społeczności, której dotyczy prowadzona inicjatywa);
 5. Opis grupy adresatów zadania, ilość oraz sposób szacowania; (jest to jeden z elementów, który otrzyma ocenę punktową, ponieważ znajduje swoje odbicie w karcie oceny wniosku. Należy wpisać ilość osób, które skorzystają w konsekwencji realizacji inicjatywy oraz sposób szacowania); można otrzymać od 1-5 pkt.
 6. Opis inicjatywy; (bardzo krótko należy wskazać co ma zostać zrobione w ramach inicjatywy);
 7. Uzasadnienie potrzeby realizacji inicjatywy lokalnej; (kolejny element mający wpływ na ocenę wniosku. Wskazać należy problem jaki dzięki realizacji projektu ma być rozwiązany); można otrzymać maksymalnie 5 pkt.;
 8. Opis zakładanych celów realizacji inicjatywy lokalnej oraz sposobów ich realizacji; (można wypunktować cele i powiązać z konkretnymi etapami realizacji zadania);
 9. Zakładane, mierzalne rezultaty realizacji inicjatywy lokalnej; (przede wszystkim należy skupić na fragmencie "mierzalne", a więc te elementy, które można pokazać w metrach, sztukach, ilości osób, itp.);
 10. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji inicjatywy lokalnej; (należy w tym punkcie rozwinąć punkt 6);
 11. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia, w tym: 
 • poszczególne działania w zakresie realizowanej inicjatywy lokalnej,
 • podmiot odpowiedzialny za działanie w realizowanej inicjatywie lokalnej;
 • terminy realizacji działań,
  opracowany został szablon harmonogramu, który jest załącznikiem do umowy i można z niego skorzystać - do pobrania TUTAJ
 1. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy, spójna z harmonogramem, w tym: 
 • rodzaj kosztów,
 • ilość jednostek,
 • koszt jednostkowy,
 • rodzaj miary,
 • całkowity koszt, w tym:
do pokrycia z budżetu Gminy,
deklarowany wkład finansowy grupy inicjatywnej,
do pokrycia z wkładu osobowego grupy inicjatywnej;
opracowany został szablon kosztorysu, który jest załącznikiem do umowy i można z niego skorzystać - do pobrania TUTAJ
 1. Imiona i nazwiska i podpisy osób reprezentujących grupę inicjatywną; (wzór karty można pobrać TUTAJ)
 2. imiona i nazwiska i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W celu ułatwienia przygotowania wniosku, opracowaliśmy jego szablon (pobierz tutaj). Korzystanie z szablonu nie jest obowiązkowe.  
 
Gdzie i do kogo adresować wniosek?
Wniosek o realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej składa się do Burmistrza Gminy Rawicz. UWAGA! Nastąpiły zmiany w terminach składania wniosków. W dniu 15 marca na sesji Rady Miejskiej Gminy Rawicz zostały ustalone trzy terminy: do 1 marca, do 1 czerwca i do 1 września.
 
Z realizacji inicjatywy lokalnej należy się sprawozdać. 
Sprawozdanie ma dwa cele. Pierwszy to rozliczenie umowy podpisywanej pomiędzy Burmstrzem Gminy Rawicz i Grupą nicjatywną. Drugi cel to pokazanie i promocja zrealizowanego zadania. 
Dla ułatwienia opracowaliśmy wzór sprawozdania; (pobierz tutaj)
 
DO GÓRY