Wszystko o Inicjatywie lokalnej

Czym jest inicjatywa lokalna?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie inicjatywa lokalna to kolejna forma realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego z udziałem mieszkańców jako współrealizatorów.

 

Na czym polega istota tej formy współpracy?

Istota inicjatywy lokalnej polega na tym, że mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Świadczeniem pieniężnym są wpłaty na rachunek gminy, które będą przeznaczone na realizację przedsięwzięcia. Świadczeniem rzeczowym może być – dokumentacja budowlana, która posłuży do zrealizowania inwestycji, nagrody w konkursie podczas festynu, zakupione wyposażenie.

 

 

Jakie zadania mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną?

 

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:

  1. działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jst [(13)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych];
  2. działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27; [(3)działalność charytatywna; (4)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; (5)działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; (16)kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; (27)promocja i organizacja wolontariatu]; 
  3. edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14 [(14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie];
  4. działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 17 i 19 [(17)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; (19)turystyka i krajoznawstwo];
  5. ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 [(18)ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego];
  6. porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20 [(20)porządek i bezpieczeństwo publiczne].

 

 

Kto może wystąpić z wnioskiem?

Zgodnie z zapisem ustawy wniosek składają mieszkańcy samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej. W rozumieniu ustawy mieszkańcy to osoby faktycznie zamieszkujące gminę, mające istotne interesy życiowe związane z gminą Rawicz. Mają tu mieszkanie, pracę, tu posyłają dzieci do szkoły i spędzają wolny czas. Nie jest więc wymagane formalne zameldowanie na danym terenie, by w rozumieniu ustawy zostać wnioskodawcą. Mieszkaniec musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

W polskich uwarunkowaniach prawnych osobami uprawnionymi do składania wniosku są więc tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Obejrzyj film szkoleniowy, który zamieszczamy dzięki uprzejmości Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

PARTNERZY NGO

DO GÓRY