Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Oficjalny serwis Gminy Rawicz

Urząd Miejski Gminy Rawicz zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalny serwis Gminy Rawicz.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-02-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-01-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • część opublikowanych zdjęć / grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do bieżącej realizacji zadań,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i zostały zamieszczone przed wprowadzeniem ustawy.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Koźlik.
 • E-mail: promocja@rawicz.eu
 • Telefon: 65 546 76 71

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Rawicz
 • Adres: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
 • E-mail: umg@rawicz.eu
 • Telefon: 65 546 54 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody. Dla niepełnosprawnych przed schodami zamontowany jest przycisk przywołania pracownika Biura Obsługi Klienta (BOK). Dla interesantów dostępna jest tylko przestrzeń w BOK. W celu załatwienia sprawy z danego Wydziału lub Biura przywoływana jest osoba odpowiedzialna i sprawa załatwiana jest w specjalnie wydzielonej przestrzeni na parterze budynku.

W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w sąsiednim budynku. Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek: Urząd Miejski Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19, 63-900 Rawicz

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz boczne (przejście od budynku sąsiedniego). Do wejścia głównego prowadzą schody oraz platforma dla niepełnosprawnych. Do wejścia bocznego prowadzą schody. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz znajdują się tylko na parterze budynku, do którego prowadzą schody i platforma dla niepełnosprawnych.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie zerowym budynku. Na parkingu przy budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa www.rawicz.pl posiada następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością:

 • możliwość korzystania ze standardowych skrótów klawiaturowych
  (w zależności od stosowanej przeglądarki internetowej),
 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu skorzystania z pomocy osoby tłumaczącej język migowy prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail: sekretarz@rawicz.eu lub kontakt telefoniczny z Wydziałem Organizacji i Nadzoru: 65 546 54 04.

DO GÓRY